"C'era na' vota"
(di Andrea Accaputo)


Si tratta di una sorta di favola, con la quale ho desiderato lanciare un messaggio ai più piccoli e, perchè no, anche ai grandi... senza presunzione, solo con la voglia di dare il meglio di me e di esprimere nella maniera che amo di più ciò che questi anni di cammino cristiano, tra alti e bassi (perchè ci sono anche i bassi, ovviamente, la perfezione non mi appartiene di certo), mi hanno trasmesso.
(In Dialetto)

C’era ‘na vota

C’era ‘na vota… vi cuntu la mé storia, amici cari,
n’immènzu jardìnu a li cunfìni di stu cielu,
e lu Signùri… lu cori granni ppi putìrini aiutàri,
ogni jornu, quann’era stancu, Si ci jeva a ripusàri.

Ccu la manu accarizzàva li Sò piànti,
e lu ventu, adàciu adàciu, l’annacàva,
e parràva a li Sò ciùri, frasca a frasca,
spargènnu bbeni assài priziùsu a li criatùri.

“La ggiòia ca mi dati vi la tornu, stranìzza di culùri a primavèra.
L’amùri ca dunàti è comu l’acqua… cunfòrtu ‘nta l’arsùra di l’estàti”.
Passàvanu li misi, passàvanu l’anni,
‘nta lu jardìnu criscèvanu spirànzi,
e la natura ‘n festa, sunànnu ppi la terra,
vistùta a nova luci mittèva li ggermògghi.

E voli di farfàlli, e cantu di cicàli,
parèva nun avìssi mai a finìri…
ma vinni prestu, e l’anima s’ammànta di dulùri,
lu ‘nvernu di bburràsca, ca sparsi la sò nivi.

E rrami e fògghi, e petali di rrosi,
pirdùti ‘nta ssu tempu di bbufèra…
‘na làcrima scinnèva dintra l’occhi d’ ’o Signùri,
ddarrèri a li muntàgni scumparìva già lu suli.

Ma l’amùri di nu Patri nun ti lassa,
e sempri t’accumpàgna la Sò forza…
è comu focu, ’ntra ligna d’abbruciàri,
e bbrilla ‘nta la notti, facènnu arripusàri.

Priva d’ogni senzu, straniàta di pinzèri,
c’era ‘nta la nivi ‘na simènza.
Pàllida e affruntùsa… la visti lu Signùri,
e misu a gginucchiùni la vosi rricriàri.

Pigghiàta ssa criatùra ‘ntra li manu,
strincènnu forti, ma senza fari mali,
purtàu calùri… e paci a li firìti,
e la simènza turnàu a rrespiràri.

Ccu la Sò vuci carma, parrànnu a ssa criatùra,
ci dissi “Nun ti pozzu abbannunàri…
Sulu tu m’arrèsti di st’antìcu Paradìsu,
ora vola dintr’o ventu, e nun avìri pena.

Picchì l’amùri ca ti lassu nun canùsci luntanànza,
e t’accumpàgnu… cancella ogni dulùri,
ca frutti d’abbunnànza prodùci lu tò cori”.

La tènnira simènza, ccu tutti li sò forzi,
‘nta l’aria senza tempu si misi a camminàri,
ma tuttu era cunfùsu, e persa ‘ntra la nègghia,
pinzàu “E se la furtùna m’avìssi abbannunàri?

S’avìssi a càdiri ‘ntra li petri, quali fussi lu mé distìnu?
Forsi mi putìssiru pistàri, lassànnumi ‘nto fangu di ‘na stràta,
o forsi ju putìssi ddivintàri spirànza d’affamàti passarèddi”.

Passàvanu li jorna, passàvanu li simàni,
e la stanchìzza fici prestu ad arrivàri…
la pòvira simènza, suppurtànnu friddu e fami,
circàva la sò terra, ppi mèttiri rradìci.

E, suspirànnu, dissi ‘na prièra, la vuci trimànti di paùra,
a lu Signùri, Patrùni di la Terra, “Dammi fedi, e forza pp’arrivàri”.
Mentri ssi paròli sussurràti vulàvano senz’ali versu ‘a luna,
la pòvira simènza s’avanzàva, e visti di luntànu la furtùna.

Nu paìsi ‘n festa, la chiesa e ‘na funtàna,
la ggenti s’affuddàva ‘nta li strati.
C’èranu piccirìddi, ccu li mammi e li sò patri,
la giostra “A centu liri”, ppi putìrici jucàri.


La statua di nu santu, patrònu ‘n menzu a la chiàzza,
e l’occhi vers’a lu cièlu, “Talìa ssu jocu-focu”.
Ma c’era ‘na finèstra ca arristàva chiùsa,
la ggioia era luntàna, la mùsica astutàta.

La pòvira simènza, ddarrèri a lu sò vitru
visti la misèria, e stesi ad aspittàri.
Dintra nu lettu, ccu li linzòla sculurùti,
c’era ‘n piccirìddu, menzu addurmisciùtu.

‘Na fimmìna assittàta ‘o cantu… certu, era sò matri,
cantava “Ninna nanna” a bassa vuci…
mentri ‘na lacrima scinnèva silenziosa,
la manu accarizzàva ss’angilèddu.

E l’occhi di ssu fìgghiu, granni com’a lu mari,
purtàvano li segni d’amàru e di dulùri.

Prudìggiu di la fedi…
la simènza trova tempu ppi ludàri ssa jurnàta,
e ringràzzia a lu Signùri, e si metti a rripusàri…
‘ntra la terra di nu vasu, ddisèrtu di criànza,
pusàtu ‘nta l’arcàti di nu friddu davanzàli.

“Mamma, quant’è amurùsa”, dissi lu piccirìddu,
e la matri visti ‘na rosa spuntàri da lu vasu.
“Mamma, la rosa” ripeti ss’angilèddu,
e la matri ca lu strinci ‘ntra li vrazza.

“Sì, gioia miu, quant’è amurùsa”,
vasànnu lu so fìgghiu ‘ccu passiòni.
La pòvira matri visti nu surrìsu… nascìri
‘ntra l’occhi di ssu fìgghiu marturiàtu.

E pinzàu ca mai, comu ‘nta ssu mumèntu,
lu piccirìddu era stato accussì cuntèntu.
“Quali fruttu po’ èssiri cchiù priziùsu
di n’attìmu di ggioia unni rregna la paura”.

E, mentri ‘nta ssi petali ddilicàti
spuntàvanu riflessi argèntu e oru,
la tènnira simènza e lu pinzèri
ca sulu la vita c’insegna l’amùri.


(Traduzione in Italiano)

C’era una volta

C’era un volta… vi racconto la mia storia, amici cari,
un immenso giardino ai confini di questo cielo,
ed il Signore, dal cuore grande per offrirci il Suo aiuto,
ogni giorno, al sopraggiunger della stanchezza, vi Si andava a riposare.

Con la mano accarezzava le Sue piante,
ed il vento, adagio adagio, le oscillava,
e parlava ad i Suoi fiori e tra le fronde,
spargendo bene assai prezioso alle creature.

“La gioia che mi date è reciproca, stranezza di colori a primavera.
L’amore che donate come l’acqua… conforto nell’arsura dell’estate”.
Passavano i mesi, passavano gli anni,
nel giardino crescevano speranze,
e la natura in festa, suonando per la terra,
vestita a nuova luce metteva le sue gemme.

E voli di farfalle, e canti di cicale,
sembrava non dovesse mai finire…
ma venne presto, e l’anima si strugge nel dolore,
l’inverno burrascoso, che sparse la sua neve.

E rami e foglie, e petali di rose,
perduti in quell’aria di bufera…
una lacrima scendeva dagli occhi del Signore,
e dietro le montagne già si nascondeva il sole.

Ma l’amore di un Padre non ti lascia,
e sempre ti accompagna la Sua forza…
E’ come fuoco, tra legna da bruciare,
e brilla nella notte, facendo riposare.

Priva di ogni senso, estranea di pensieri,
giaceva nella neve una semente.
Pallida e timida… il Signore la vide,
ed inginocchiatosi la volle rianimare.

Poggiata la creatura tra le mani,
stringendo forte, ma senza farle male,
portò calore… e ristoro alle ferite,
e la semente riprese a respirare.

Con la Sua voce pacata, parlando a quella creatura,
le disse “Non ti posso abbandonare…
Solo tu rimani di un antico Paradiso,
adesso vola nel vento, e non aver timore.

Perché l’amore che ti lascio non conosce le distanze,
e t’accompagno, cancella ogni dolore,
chè frutti in abbondanza produrrà il tuo cuore”.

La tenera semente, con tutte le sue forze,
nell’aria senza tempo si mise a camminare,
ma tutto era confuso, e, persa nella nebbia,
pensò “E se la fortuna mi dovesse abbandonare?

Se dovessi cadere tra le pietre, quale sarebbe il mio destino?
Forse potrebbero calpestarmi, lasciandomi nel fango della strada,
o forse potrei diventare speranza di famelici passerotti”.

Passavano i giorni, passavano le settimane,
e la stanchezza non tardò ad arrivare…
la povera semente, sopportando freddo e fame,
cercava la sua terra per mettere radici.

E, sospirando, recitò una preghiera, la voce tremante di paura,
al Signore, Padrone della Terra, “Dammi fede, e forza per arrivare”.
Mentre quelle parole sussurrate volavano senz’ali verso la luna,
la povera semente s’avanzava, e scorse da lontano la fortuna.

Un paese in festa, la chiesa e una fontana,
la gente s’affollava per le strade.
C’erano bambini, con le mamme ed i loro padri,
la giostra “A cento lire”, per potersi divertire.


La statua di un santo, patrono tra la piazza,
e gli occhi verso il cielo, “Guarda i fuochi d’artificio”.
Ma c’era una finestra che rimaneva chiusa,
la gioia era lontana, la musica finita.

La povera semente, nascosta dietro ad un vetro,
vide la miseria e restò ad aspettare.
In un letto dalle lenzuola scolorite
c’era un bambino, quasi addormentato.

Una donna seduta al sua fianco… si trattava certo di sua madre,
cantava “Ninna nanna” sottovoce…
mentre una lacrima scendeva silenziosa,
la mano accarezzava il suo angioletto.

E gli occhi di quel figlio, grandi come il mare,
portavano segnali d’amarezza e di dolore.

Prodigio della fede…
La semente trova il tempo di lodare quel giorno,
e ringrazia il Signore, e si mette a riposare…
nella terra di un vaso, deserto di qualsivoglia forma di vita,
poggiato tra le arcate di un freddo davanzale.

“Mamma, quant’è graziosa”, disse il bambino,
e la mamma vide una rosa spuntare dal vaso.
“Mamma, la rosa”, ripete quell’angioletto,
e la madre che lo stringe tra le braccia.

“Sì, gioia mia, quant’è graziosa”,
baciando il suo figliolo con passione.
La povera madre vide un sorriso… nascere
negli occhi di quel figlio martoriato.

E pensò che mai, come in quel momento,
il bambino era stato così felice.
“Quale frutto può esser più prezioso
di un attimo di gioia dove regna la paura”,

E, mentre su quei petali delicati
spuntavano riflessi argento ed oro,
la tenera semente ed un pensiero
che solo la vita c’insegna l’amore.